KONNEKTOR

 

 

 

NL – Tussen stad, haven en achterland, in de omgeving van de iconische elektriciteitscentrale van Langerbrugge, speelt zich het gelaagde kunstproject KONNEKTOR af. KONNEKTOR ging er van start met zomerresidenties in 2020. Dertien kunstenaars baseerden zich voor hun onderzoek en projecten op de lokale geschiedenis, het buurtweefsel en de complexe landschapsecologie. Gaandeweg manifesteert KONNEKTOR zich als een participatief traject met een verscheidenheid aan presentaties, interventies, publicaties en ateliers.

EN –  Between city, port and hinterland, in the vicinity of the iconic Langerbrugge electricity plant, the layered art-project KONNEKTOR has its ground. KONNEKTOR started off with summer residencies in 2020. Thirteen artists relied on the local history, the social fabric and the eclectic landscape ecology for their research and projects. Gradually KONNEKTOR manifests itself through a further participatory path of diverse presentations, interventions, publications and ateliers.


 

 

Achtergrond

Kerkbrugge-Langerbrugge, een ogenschijnlijk doorrijdorp in de stedelijke periferie kent een fascinerende sociaal-industriële geschiedenis. De bouw van de ECVB-centrale in 1911 zorgt niet alleen voor de elektrificatie van de Gentse straatverlichting maar hertekent ook grondig het rurale leven en landschap. Rond de fabriek ontstaat een modelgemeenschap voor het personeel met o.a. een visionaire tuinwijk, een casino en een wielerpiste. De bazen regisseren er het leven van wieg tot graf. De hoogste schoorsteen van het land wasemt een eeuw lang vooruitgang en volksverheffing.

Vandaag de dag ligt de centrale er verweesd bij. Door toenemende ecologische kritiek sluit ze haar deuren in 2004 en wordt ze een speelbal tussen erfgoed en projectontwikkeling. Buurt -en clubhuizen verdwenen al eerder onder de sloophamer. Het verenigingsleven lijkt alleen verder te leven in de herinneringen van de oudste bewoners. De utopie wordt een braakland.

In 2013 krijgt het verhaal een nieuwe wending met de transformatie van de site tot ‘koppelingsgebied’. Deze bufferzone tussen havenindustrie en woonkernen, mikt op ontspanning, natuurontwikkeling en knipoogt met architecturale ingrepen naar de gloriedagen. Schapen grazen er tegen een achtergrond van havenindustrie, kinderen spelen onder het hoogspanningsstation. Wandelaars en fietsers proberen er de ruimtelijke paradoxen te vatten.

Deze hybride zone wordt eind 2019 voor het eerst ingezet als artistiek speelveld. Tijdens een benefietactie t.v.v. lokale zorginstelling OBRA|Baken, dragen verschillende participatieve installaties bij tot een kleinschalig kunstparcours. O.a. de oude wielerpiste herleeft er tijdelijk als menselijke stroomgenerator.

KONNEKTOR bouwt hierop verder en zet alle aanwezige elementen in voor een langlopend, kruisbestuivend traject. Via een open call werd gezocht naar kunstenaars/zomerresidenten die de ambiguïteit omarmen en los van klassieke tegenstellingen opereren (stad/periferie, natuur/cultuur, kunst/ontspanning, individu/gemeenschap, ecologie/technologie…). Ze gaan op zoek naar verhalen uit het verleden, engageren zich als verbinders in het heden en scheppen mogelijkheden voor een toekomst. De uitkomst van hun onderzoek manifesteert zich geleidelijk aan tijdens het verdere verloop van KONNEKTOR in de vorm van multidisciplinaire presentaties, interventies, publicaties en co-creatie-ateliers.

KONNEKTOR zet in op:

  • artistiek experiment, ontwikkeling en kruisbestuiving 
  • het belang van de ruimtelijke periferie als cultureel speelveld
  • samenwerkingen met de buurt/regio, verenigingen en het buitenartistieke veld
  • een levendige blik op roerend en onroerend erfgoed
  • reflecties op het veranderende landschap en ecologische uitdagingen

Background

A seemingly soporific village in the urban periphery, Kerkbrugge-Langerbrugge has a fascinating social and industrial history. The rise of the ECVB-electricity plant in 1911 not only provides electrification of the Ghentian street lights, but also strongly reshapes the rural life and landscape. Around the factory, a model society arises for the personnel, including a visionary garden suburb, a casino and an outdoor cycling track. The superiors direct the life from the cradle to the grave. And for over a century, the then highest chimney of Belgium effuses progress and the emancipation of the people.

Nowadays, the plant is left on its own. Due to increasing ecological critique, it closes its doors in 2004 and is subject to quarrels between heritage and project development. Community centres and regional clubs had already faced the hammer. Only in the memories of the eldest inhabitants, the former thriving social life seems to live on. Utopia turns into wasteland.

However, in 2013 the story is given a new plot thanks to the transformation of the site. Now a transitional area, this revived buffer zone between port industry and residential areas offers recreation and the development of nature while its architectural interventions nod to its glory days. Sheep graze in a decor of port industry, children play underneath the high voltage substation, hikers and cyclists try to capture the spatial paradox.

In 2019 and for the first time, the hybrid area acts as an artistic playground. During ‘De Warmste Weg’, a benefit for the local care facility OBRA|Baken, several participatory installations assist in the creation of a small-scale art trail. A.o. the bygone cycling track temporarily experiences a second life as a human power generator.

KONNEKTOR proceeds to build on all of the above and transforms those present elements into a long-term, cross-over trajectory. Through an open call, artists from different backgrounds were called upon to embrace that ambiguity and to operate regardless of the classic paradoxes (city/periphery, nature/culture, art/leisure, individual/community, ecology/technology…). Residents look for and dig up stories from the past, engage as ‘connectors’ in the present and create and contrive possibilities for a future. The outcome of their research will manifest in the further course of the project through various presentations, interventions, publications and co-creation-ateliers.

KONNEKTOR focuses on:

  • artistic experiment, development and crossovers
  • the importance of the spatial periphery as a cultural playground
  • collaborations with the neighbourhood, organisations and other fields outside the arts
  • a vivid look on cultural heritage
  • reflections on the changing landscape and ecological matters