KONNEKTOR

 

NL     Tussen stad, haven en achterland bouwen kunstenaars, zoekers en makers mee aan het traject van KONNEKTOR, een interdisciplinair en participatief project van Gouvernement en partners. KONNEKTOR gaat van start met zomerresidenties in 2020 en mondt uit in een winters kunstenparcours aan de bron van de Gentse straatverlichting: de voormalige elektriciteitscentrale van Langerbrugge-Zuid.

EN     Between city, port and hinterland, artists, seekers and makers build the trajectory of KONNEKTOR. A collaboration between Gouvernement and partners, the layered project takes off with summer residencies in 2020 and leads to a wintery artistic parcours near the source of Ghent’s original street lighting: the former electricity plant of Langerbrugge-Zuid.

 


 

Zomerresidenties in Langerbrugge

Op dit moment leggen de residenten de eerste bouwstenen voor het traject:

Bart Spitaels, Manoeuvre, Monica Ruiz Loyola, Barry Ahmad Talib, Reinout Dewulf, Menzo Kircz & Eleonore Van Godtsenhoven, Mirte Van Duppen, Titus Simoens, Emma Bierens & Martha Meijer, Oan Moonens, Michiel Soete, Simen Lambrecht, Edwin Stolk, Dienst Der Gedroomde Gewesten en Pim Cornelussen.

Leer ze kennen op onze facebook– en instagrampagina.

 

 

Waarom KONNEKTOR?

Kerkbrugge-Langerbrugge, een ogenschijnlijk doorrijdorp in de stedelijke periferie kent een fascinerende sociaal-industriële geschiedenis. De bouw van de ECVB-centrale in 1911 zorgt niet alleen voor de elektrificatie van de Gentse straatverlichting maar hertekent ook grondig het rurale leven en landschap. Rond de fabriek ontstaat een modelgemeenschap voor het personeel met o.a. een visionaire tuinwijk, een casino en een wielerpiste. De bazen regisseren er het leven van wieg tot graf. De hoogste schoorsteen van het land wasemt een eeuw lang vooruitgang en volksverheffing.

Vandaag de dag ligt de centrale er verweesd bij. Door toenemende ecologische kritiek sluit ze haar deuren in 2004 en wordt ze een speelbal tussen erfgoed en projectontwikkeling. Buurt -en clubhuizen verdwenen al eerder onder de sloophamer. Het verenigingsleven lijkt alleen verder te leven in de herinneringen van de oudste bewoners. De utopie wordt een braakland.

In 2013 krijgt het verhaal een nieuwe wending met de transformatie van de site tot koppelingsgebied. Deze bufferzone tussen havenindustrie en woonkernen, mikt op ontspanning, natuurontwikkeling en knipoogt met architecturale ingrepen naar de gloriedagen. Schapen grazen er tegen een achtergrond van havenindustrie, kinderen spelen onder het hoogspanningsstation. Wandelaars en fietsers proberen er de ruimtelijke paradoxen te vatten.

Deze hybride zone wordt eind 2019 voor het eerst ingezet als artistiek speelveld. Tijdens ‘De Warmste Weg’, een benefietactie t.v.v. lokale zorginstelling OBRA|Baken, dragen verschillende participatieve installaties bij tot een kleinschalig kunst -en lichtparcours. De oude wielerpiste herleeft er tijdelijk als menselijke stroomgenerator.

KONNEKTOR bouwt hierop verder en zet alle aanwezige elementen in voor een langlopend, kruisbestuivend traject. Via een open call werd gezocht naar kunstenaars/zomerresidenten die de ambiguïteit omarmen en los van klassieke tegenstellingen opereren (stad/periferie, natuur/cultuur, kunst/ontspanning, individu/gemeenschap, ecologie/technologie…). Ze gaan op zoek naar verhalen uit het verleden, engageren zich als verbinders in het heden en scheppen mogelijkheden voor een toekomst. Zo bereiden ze de weg voor richting een betekenisvol kunstenparcours in de winter van 2021.

KONNEKTOR zet in op:

  • artistiek experiment, ontwikkeling en kruisbestuiving 
  • het belang van de ruimtelijke periferie als cultureel speelveld
  • samenwerkingen met de buurt/regio, verenigingen en het buitenartistieke veld
  • een levendige blik op roerend en onroerend erfgoed
  • duurzame energieproductie en reflecties op ecologische uitdagingen

 

 

Organisatie

KONNEKTOR is een initiatief van Gouvernement en steunt op actieve partnerschappen en co-producties met Lichtfestival Gent, Gemeente Evergem, North Sea Port, Projectgroep Gentse Kanaalzone, Kunstenplatform PLAN B, Kunstencentrum Vooruit, OBRA|Baken vzw en Comeet vzw.

Als bovenlokaal cultuurproject wordt het ondersteund door de Vlaamse Overheid.

 

 

Links

GentCement: Respect voor het industrieel erfgoed: de geschiedenis van het ECVB (Fréderic Louis)

Vlaamse Land Maatschappij: Langerbrugge-Zuid

 

 

Corona update

Wegens de onzekere situatie omtrent COVID-19 wordt er steeds samen gezocht naar flexibele oplossingen voor de werkomstandigheden, het maakproces en de presentatievorm.

Summer residencies in Langerbrugge

As we speak, the following residents are preparing the foundations of the project:

Bart Spitaels, Manoeuvre, Monica Ruiz Loyola, Barry Ahmad Talib, Reinout Dewulf, Menzo Kircz & Eleonore Van Godtsenhoven, Mirte Van Duppen, Titus Simoens, Emma Bierens & Martha Meijer, Oan Moonens, Michiel Soete, Simen Lambrecht, Edwin Stolk, Dienst Der Gedroomde Gewesten and Pim Cornelussen.

You can also get to know them on our Facebook and Instagram page.

 

 

Why KONNEKTOR?

A seemingly soporific village in the urban periphery, Kerkbrugge-Langerbrugge has a fascinating social and industrial history. The rise of the ECVB-electricity plant in 1911 not only provides electrification of the Ghentian street lights, but also strongly reshapes the rural life and landscape. Around the factory, a model society arises for the personnel, including a visionary garden suburb, a casino and an outdoor cycling track. The superiors direct the life from the cradle to the grave. And for over a century, the then highest chimney of Belgium effuses progress and the upliftment of the people.

Nowadays, the plant is left on its own. Due to increasing ecological critique, it closes its doors in 2004 and is subject to quarrels between heritage and project development. Community centres and regional clubs had already faced the hammer. Only in the memories of the eldest inhabitants, the former thriving social life seems to live on. Utopia turns into wasteland.

However, in 2013 the story is given a new plot thanks to the transformation of the site. Now a transitional area, this revived buffer zone between port industry and residential areas offers recreation and the development of nature while its architectural interventions nod to its glory days. Sheep graze in a decor of port industry, children play underneath the high voltage substation, hikers and cyclists try to capture the spatial paradox.

In 2019 and for the first time, the hybrid area acts as an artistic playground. During ‘De Warmste Weg’, a benefit for the local care facility OBRA|Baken, several participatory installations assist in the creation of a small-scale art and light trail. The bygone cycling track temporarily experiences a second life as the human power generator.

KONNEKTOR proceeds to build on all of the above and transforms those present elements into a long-term, cross-over trajectory. Through an open call, artists from different backgrounds were called upon to embrace that ambiguity and to operate regardless from the classic paradoxes (city/perifery, nature/culture, art/free time, individual/community, ecology/technology…). As the residents look for and dig up stories from the past, engage as connectors in the present and create and contrive possibilities for a future, they prepare the road for a significant arts route in Winter 2021.

KONNEKTOR focuses on:

  • artistic experiment, development and crossovers
  • the importance of the spatial periphery as a cultural playground
  • collaborations with the neighbourhood, organisations and other fields outside the arts
  • a vivid look on cultural heritage
  • sustainable production of energy and reflections on ecological challenges

 

 

Organisation

KONNEKTOR is an initiative by Gouvernement and supported by active partnerships and co-productions with Light Festival Ghent, the municipality of Evergem, North Sea Port, Project group Gentse Kanaalzone, Arts platform PLAN B, Arts centre Vooruit, OBRA|Baken and Comeet.

As a supralocal cultural project, KONNEKTOR is also funded by the Flemish government.

 

 

Links

The History of ECVB Power Plant (David Baker)

Vlaamse Land Maatschappij: Langerbrugge-Zuid (Dutch only)

 

 

Corona update

Due to the uncertain situation created by COVID-19, we will constantly and collectively search for flexible solutions regarding your working conditions, creative process and form of presentation.

 

 

 

 

View this post on Instagram

🏞KONNEKTOR kleurt groen en grijs.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tegen 2050 zal twee derde van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. Een eeuwenoud pact tussen de stad, als motor van verandering, en de randgebieden, als leverancier van voedsel en grondstoffen, staat onder druk. Steden transformeren tot grote, duurzame dorpen van de toekomst, het platteland lijkt in ijltempo te verstedelijken. Grijs wordt groen, groen wordt grijs: de scheidingslijnen vervagen. En toch is er ook sprake van aanhoudende culturele tegenstellingen tussen twee samenlevingsmodellen.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kerkbrugge-Langerbrugge op het snijpunt van verschillende invloedssferen kan een exemplarische case zijn voor een verbindend verhaal. Meer dan honderd jaar geleden onderging het de omwenteling van afgelegen landbouwdorp tot industriële gemeenschap ten dienste van de stedelijke ontwikkeling. Welke rol kan het opnemen in een tijdperk van nieuwe verschuivingen?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ℹ️ Konnektor zet kunstenaars in die tot grensverleggende inzichten kunnen komen over de verhouding centrum-periferie. Halen ze nog steeds inspiratie uit de romantiek van de buitengebieden? En hoe implementeren ze de populaire slogan ‘local is the new global’ in hun praktijk ter plaatse? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➡️ www.konnektor.be⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #hybridlandscapes #suburbanexploring #communitybasedart #collaboration #cocreation #possiblefutures #fieldwork #residencies #artisticresearch #heritage #crossoverart #visualarts #installation #openair #slowcurating #Langerbrugge #Evergem

A post shared by KONNEKTOR (@konnekt0r) on

 

© Hanse Cora