KONNEKTOR

 

 

NL   In het tussengebied rond de voormalige elektriciteitscentrale van Langerbrugge bouwen kunstenaars, zoekers en makers mee aan het traject van KONNEKTOR, een interdisciplinair en participatief project van Gouvernement en partners. KONNEKTOR gaat van start met zomerresidenties in 2020 en krijgt een publiek sluitstuk als een off-parcours van Lichtfestival Gent in de winter van 2021 (27 – 31 januari).

 

EN   In a transitional area near the former electricity plant of Langerbrugge, artists, seekers and makers co-create the journey of KONNEKTOR, an interdisciplinary and particpatory project by Gouvernement and partners. KONNEKTOR starts off with Summer residencies in 2020 and reaches a public highlight as an off-track of Light Festival Ghent in Winter 2021 (27 – 31 January).

 

 

NL

In het tussengebied rond de voormalige elektriciteitscentrale van Langerbrugge bouwen kunstenaars, zoekers en makers mee aan het traject van KONNEKTOR, een interdisciplinair en participatief project van Gouvernement en partners. KONNEKTOR gaat van start met zomerresidenties in 2020 en krijgt een publiek sluitstuk als een off-parcours van Lichtfestival Gent in de winter van 2021 (27 > 31 januari). 

 

KONNEKTOR zet in op:

 • artistiek experiment, ontwikkeling en kruisbestuiving 
 • het belang van de ruimtelijke periferie als cultureel speelveld
 • samenwerkingen met de buurt/regio, verenigingen en het buitenartistieke veld
 • een levendige blik op roerend en onroerend erfgoed
 • duurzame energieproductie en reflecties op ecologische uitdagingen

 

 

Zomerresidenties

In eerste instantie zoekt KONNEKTOR kunstenaars die zich als verkenners, storytellers of antropologen opstellen. Jouw veldwerk in de omgeving is bepalend voor het verdere verloop van het traject. Je sprokkelt verhalen uit het verleden, engageert je als ‘konnektor’ in het heden en schept mogelijkheden voor een toekomst. 

Deze open oproep richt zich ook tot makers met verschillende achtergronden die zich in hun creatieproces laten inspireren door de geschiedenis van de unieke modelgemeenschap rond de centrale en het eclectische landschap tussen stad, haven en achterland. 

 

Aanvraag

Je bezorgt ons:

 • een motivatiebrief waaruit jouw persoonlijke interesse en enthousiasme blijkt vanuit bovenvermelde krachtlijnen 
 • een introductie van jouw werk, al dan niet aangevuld met illustrerende media naar keuze (tekst, beeld, video, online verwijzingen… – maximum bestandsgrootte is een WeTransfer-link)
 • een (ruw) voorstel van een methode, projectidee of mogelijke creatie (vrije vorm)
 • jouw voorkeur van residentiedata in juli en/of augustus

 

Aanbod

De geselecteerde residenten krijgen:

 • een begeleide residentie met als uitvalsbasis een voormalige technische school 
 • ruime ondersteuning (financieel, productioneel en technisch)
 • transport en accommodatie
 • een netwerk van partners uit de verschillende sectoren (cultuur, zorg & welzijn, sport, onderwijs, erfgoed)
 • mogelijkheid tot open ateliers met lokale en regionale spelers
 • mogelijkheid tot tussentijdse toonmomenten en interacties met een publiek

 

Stuur jouw aanvraag naar residenties@konnektor.be, reageren kan tot en met zondag 7 juni, 23:59.
Vragen? Voor meer informatie kan je terecht op info@konnektor.be

 

Wegens de onzekere situatie omtrent COVID-19 wordt er steeds samen gezocht naar flexibele oplossingen voor de werkomstandigheden, het maakproces en de presentatievorm.
KONNEKTOR is een initiatief van Gouvernement en steunt op actieve partnerschappen en co-producties met Lichtfestival Gent, Gemeente Evergem, North Sea Port, Projectgroep Gentse Kanaalzone, Kunstenplatform PLAN B, Kunstencentrum Vooruit, OBRA|Baken vzw en Comeet vzw.  Als bovenlokaal cultuurproject wordt het ondersteund door de Vlaamse Overheid.

 

Links

GentCement: Respect voor het industrieel erfgoed: de geschiedenis van het ECVB (Fréderic Louis)
Vlaamse Land Maatschappij: Langerbrugge-Zuid

 

 

EN

In a transitional area near the former electricity plant of Langerbrugge, artists, seekers and makers co-create the journey of KONNEKTOR, an interdisciplinary and participatory project by Gouvernement and partners. KONNEKTOR starts off with Summer residencies in 2020 and reaches a public highlight as an off-track of Light Festival Ghent in Winter 2021 (27 > 31 January).

 

KONNEKTOR focuses on:

 • artistic experiment, development and crossovers
 • the importance of the spatial periphery as a cultural playground
 • collaborations with the neighbourhood, organisations and other relevant fields outside the arts world
 • a vivid look on cultural heritage
 • sustainable production of energy and reflections on ecological challenges

 

Summer residencies

KONNEKTOR calls upon artists who initially open up as explorers, storytellers or anthropologists. Your research in the surrounding area is essential for the process and outcome of the trajectory. As you gather stories from the past, you are engaged as a ‘konnektor/connector’ in the present and design possibilities for a future. 

This open call is also addressed to makers from different backgrounds who let their creative process become inspired by the history of the self-contained community around the power station and the eclectic landscape between city, port and hinterland.

 

Application

Please send us:

 • a motivational letter allegedly showing your personal interest and enthusiasm in the project based on the above-mentioned parameters
 • a short introduction to your work and, where relevant, illustrative media of your choice (text, image, video, online references… – please note that the file size is limited)
 • a (rough) proposition of a method, idea or possible creation (free form)
 • your preferred period for the residency in July and/or August

 

Offer

The selected residents are given:

 • a well-guided residency, with a former technical school as the beating heart
 • wide array of support (e.g. financial, productional and technical)
 • transport and accommodation
 • a network of partners from different sectors (culture, welfare, sports, education, heritage)
 • possibility of open ateliers with local and regional actors
 • possibility of mid-term presentations and interactions with the public

 

 

Send your application to residenties@konnektor.be, the deadline is Sunday 7 June, just before midnight.
Questions? For more information you can reach us at info@konnektor.be

 

Due to the uncertain situation created by COVID-19, we will constantly and collectively search for flexible solutions regarding your working conditions, creative process and form of presentation.
KONNEKTOR is an initiative by Gouvernement and well-supported by active partnerships and co-productions with Light Festival Ghent, the municipality of Evergem, North Sea Port, Project group Gentse Kanaalzone, Arts platform PLAN B, Arts centre Vooruit, OBRA|Baken and Comeet.
As a supralocal cultural project, KONNEKTOR is also funded by the Flemish government.


Links

The History of ECVB Power Plant (David Baker)
Vlaamse Land Maatschappij: Langerbrugge-Zuid (dutch only)

 

 

 

 

© Hanse Cora