Konnektor test

 

 

NL   In het tussengebied rond de voormalige elektriciteitscentrale van Langerbrugge bouwen kunstenaars, makers en denkers mee aan het traject van KONNEKTOR, een interdisciplinair project van Gouvernement. KONNEKTOR gaat van start met zomerresidenties in 2020 en krijgt een publiek sluitstuk als off-parcours van Lichtfestival Gent in de winter van 2021 (27 – 31 januari).

 

EN   In a transitional area near the former electricity plant of Langerbrugge, artists, makers and thinkers co-create the journey of KONNEKTOR, an interdisciplinary project by Gouvernement. KONNEKTOR starts off with summer residencies in 2020 and reaches a public highlight as the off-track of Light Festival Ghent in Winter 2021 (27 – 31 January).

 

 

English text below

 

NL   Konnektor

In het tussengebied rond de voormalige elektriciteitscentrale van Langerbrugge bouwen kunstenaars, makers en denkers mee aan het traject van KONNEKTOR, een interdisciplinair project van Gouvernement. KONNEKTOR gaat van start met zomerresidenties in 2020 en krijgt een publiek sluitstuk als off-parcours van Lichtfestival Gent in de winter van 2021 (27 > 31 januari). 

 

KONNEKTOR zet in op:

 • experiment, ontwikkeling en kruisbestuiving 
 • de ruimtelijke periferie als artistiek speelveld
 • een levendige blik op roerend en onroerend erfgoed 
 • samenwerkingen met de buurt/regio, verenigingen en het buitenartistieke veld
 • duurzame energieproductie en reflecties op ecologische uitdagingen

 

Zomerresidenties

In eerste instantie zoekt KONNEKTOR kunstenaars die zich als verkenners, storytellers of antropologen opstellen. Jouw veldwerk in de omgeving is bepalend voor het verdere verloop van het traject. Je sprokkelt verhalen uit het verleden, engageert je als ‘konnektor’ in het heden en schept mogelijkheden voor een toekomst. 

Daarnaast richt deze open oproep zich tot makers met verschillende achtergronden die zich in hun creatieproces laten inspireren door de unieke geschiedenis van de modelgemeenschap rond de centrale en het eclectische landschap tussen stad, haven en achterland. 

 

Aanvraag

Je bezorgt ons:

 • een motivatiebrief waaruit jouw persoonlijk interesse en enthousiasme blijkt vanuit bovenvermelde krachtlijnen 
 • een introductie van jouw werk, al dan niet aangevuld met illustrerende media naar keuze (tekst, beeld, video, online verwijzingen… – maximum bestandsgrootte is een wetransfer-link)
 • een (ruw) voorstel van een methode, projectidee of mogelijke creatie (vrije vorm)
 • jouw voorkeur van residentiedata in juli en/of augustus

 

Aanbod

De geselecteerde residenten krijgen:

 • een begeleide residentie met als uitvalsbasis een voormalige technische school 
 • ruime ondersteuning (financieel, productioneel en technisch)
 • transport en accomodatie
 • een netwerk van partners uit de verschillende sectoren (cultuur, zorg, sport, onderwijs, erfgoed)
 • mogelijkheid tot open ateliers met lokale en regionale spelers
 • mogelijkheid tot tussentijdse toonmomenten en interacties met een publiek

 

Stuur jouw aanvraag naar residenties@konnektor.be, reageren kan tot en met zondag 7 juni, 23:59.
Vragen? Voor meer informatie kan je terecht op info@konnektor.be

 

Wegens de onzekere situatie omtrent COVID-19 wordt er steeds samen gezocht naar flexibele oplossingen voor de werkomstandigheden, het maakproces en de presentatievorm.
KONNEKTOR is een initiatief van Gouvernement en steunt op actieve partnerschappen en co-producties met Lichtfestival Gent, Gemeente Evergem, Northseaport, Projectgroep Gentse Kanaalzone, Kunstenplatform PLAN B, Kunstencentrum Vooruit, OBRA|Baken vzw en Comeet vzw.  Als bovenlokaal cultuurproject wordt het ondersteund door de Vlaamse Overheid.

 

 

EN   Konnektor

In a transitional area near the former electricity plant of Langerbrugge, artists, makers and thinkers co-create the journey of KONNEKTOR, an interdisciplinary project by Gouvernement. KONNEKTOR starts off with summer residencies in 2020 and reaches a public highlight as the off-track of Light Festival Ghent in Winter 2021 (27 > 31 January).

 

KONNEKTOR focusses on:

 • experiment, development and crossovers
 • the spatial periphery as an artistic playground
 • a vivid look on cultural heritage
 • collaborations with the neighbourhood, organisations and other relevant fields outside the arts world
 • sustainable production of energy and reflections on ecological challenges

 

Summer residencies

KONNEKTOR calls upon artists who initially open up as explorers, storytellers or anthropologists. Your research in the surrounding area is essential for the process and outcome of the trajectory. As you gather stories from the past, you are engaged as a ‘konnektor/connector’ in the present and design possibilities for a future. 

This open call is also addressed to makers from different backgrounds who let themselves and their creative process become inspired by the unique history of a self-contained community and an eclectic landscape between city, harbour and hinterland.

 

Application

Please send us:

 • a motivational letter allegedly showing your personal interest and enthusiasm in the project based on the abovementioned parameters
 • a short introduction to your work and, where relevant, illustrative media of your choice (text, image, video, online references… – please note that the file size is limited)
 • a (rough) proposition of a method, idea or possible creation (free form)
 • your preferred period for the residency in July and/or August

 

Offer

The selected residents are given:

 • a well-guided residency, with a former technical school as the beating heart
 • wide array of support (e.g. financial, productional and technical)
 • transport and accommodation
 • a network of partners from different sectors (culture, welfare, sports, education, heritage)
 • possibility of open ateliers with local and regional actors
 • possibility of mid-term presentations and interactions with the public

 

Send your application to residenties@konnektor.be, the deadline is Sunday 7 June, just before midnight.
Questions? For more information you can reach us at info@konnektor.be

 

Due to the uncertain situation created by COVID-19, we will constantly and collectively search for flexible solutions regarding your working conditions, creative process and form of presentation.
KONNEKTOR is an initiative by Gouvernement and well-supported by active partnerships and co-productions with Light Festival Ghent, the municipality of Evergem, Northseaport, Project group Gentse Kanaalzone, Arts platform PLAN B, Arts centre Vooruit, OBRA|Baken and Comeet.
As a supralocal cultural project, KONNEKTOR is also funded by the Flemish government.